STATUT
SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO "TOP TEN"

 1. Nazwa i siedziba Klubu

  • Szkolny Klub Europejski przy Szkole Podstawowej nr 5 w Pionkach
  • Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 5, mieszcząca się przy ulicy Targowej w Pionkach

 2. Założenia i zadania Klubu

  • Poznanie historii Unii Europejskiej
  • Propagowanie edukacji europejskiej
  • Zintegrowanie uczniów zainteresowanych problematyką europejską
  • Przybliżenie tradycji i kultury państw Unii Europejskiej
  • Poznawanie ciekawych miejsc
  • Rozwijanie świadomości bycie Europejczykiem
  • Przygotowanie do życia we wspólnej Europie
  • Przyczynianie się do wzajemnej tolerancji i szacunku
  • Współpraca z klubami europejskimi, Centrum Edukacji Europejskiej działającym przy UWM w Radomiu
  • Organizowanie i przeprowadzanie spotkań informacyjnych
  • Prowadzenie kampanii informacyjnej w postaci plakatów, gazetek
  • Organizowanie konkursów dotyczących wiedzy o Unii Europejskiej i krajach członkowskich
  • Organizacja otwartych spotkań Klubu Europejskiego

 3. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

  • Członkiem Klubu może być każdy (chętny) uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 w Pionkach

 4. Władze Klubu

  • Najwyższym organem władz Klubu jest walne zebranie Członków Klubu, które zbiera się raz na semestr
  • Najważniejszymi zadaniami walnego zebrania członków Klubu jest:
   1. Wybór na okres 1 roku szkolnego Rady Klubu, składającej się z 5 osób
   2. Przyjęcie planu pracy Klubu na bieżący rok szkolny
   3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań i przedsięwzięć.
  • Zadania Rady Klubu: opracowanie planu pracy na bieżący rok szkolny
  • Skład Rady
   1. Prezydent
    • reprezentuje Klub w środowisku szkolnym i lokalnym
    • kieruje pracami Klubu
    • nadzoruje działalność Klubu
    • Podejmuje decyzje dotyczące zebrań Rady Klubu
   2. Skarbnik: prowadzi finanse Klubu (dokonuje rozliczeń)

opracowała: Sylwia Dwojak